UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Službene stranice Fakulteta

Sve bitne informacije o našem fakultetu na jednome mjestu!

Strateški se plan razvoja, osim na strateškim dokumentima Sveučilišta, temelji na strateškim dokumentima na čijoj osnovi Učiteljski fakultet djeluje od 2006. godinei. Temelji se i na analizi svih segmenata Učiteljskoga fakulteta, odnosno, na trenutačnom stanju te misiji i viziji Učiteljskoga fakulteta. Analiza u koju je uključena i SWOT analiza koja, kao jedan od početnih koraka pri spomenutoj izradi sveobuhvatne strategije obuhvaća samo nastavno osoblje Učiteljskoga fakulteta, a dovršena je u veljači 2013., odražava djelomičan pogled iznutra, a nedostaje i pogled izvana koji moraju dati kasnije navedeni vanjski dionici s kojima Fakultet surađuje. Za sljedeće strateško razdoblje u tijeku je izrada potpune analize koja će obuhvatiti sve dionike: nastavnike, studente, stručne službe, učitelje i ostale stručnjake u školama, suradnike, udruge i partnere s kojima Učiteljski fakultet dolazi u doticaj te koja će rezultirati sveobuhvatnom strategijom Fakulteta.

Strateški dokumenti:

Odluka o prihvaćanju Strategije Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strategija Učiteljskog fakulteta 2015-2020.

Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskog fakulteta 2017-2022.

Strategija Službe za informatičku podršku i internet stranicu 2016-2020.

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja podrške studentima 2015-2020.

Strategija razvoja podrške studentima 2015-2020.

Misija Učiteljskog fakulteta jest provođenje kvalitetnih programa obrazovanja budućih odgojitelja, učitelja, nastavnika te ostalih obrazovatelja na području cjeloživotnoga odgoja i obrazovanja kroz programe integriranih, prediplomskih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih studija te programa cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja koji omogućavaju studentima i ostalim polaznicima da kroz vođenje i potporu uspješno povezuju teorijska i praktična znanja i usklađuju ih s obrazovnom politikom, razvijaju svoja znanja i vještine te stječu kompetencije nužne u odgojno-obrazovnom radu. Suvremeni programi utemeljeni na disciplinarnim i interdisciplinarnim istraživanjima te na evaluaciji obrazovnih potreba inoviraju se i mijenjaju u skladu sa suvremenom svjetskom praksom, potrebama profesija i zahtjevima tržišta, utemeljeni su na kritičkom istraživanju i praćenju odgojno-obrazovne prakse i preporukama za njezino unapređenje, ishodima učenja i primjeni inovativnih metoda u poučavanju i učenju te su usmjereni na studente i druge sudionike obrazovnoga procesa. Fakultet je usmjeren na kontinuirano unapređenje obrazovanja, podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja te na to da svojim radom i znanstvenim istraživanjima pridonosi unapređenju obrazovne i odgojne djelatnosti, poticanju kreativnosti i izvrsnosti uz poštivanje pravednosti, etičkih i društvenih načela nediskriminiranja i inkluzije u cilju akademskoga i društvenoga razvoja te demokratskih društvenih odnosa. Njegova je misija i u sudjelovanju u rješavanju aktualnih obrazovnih problema koji se postavljaju u tranziciji k društvu znanja u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji te široj međunarodnoj zajednici.

Učiteljski fakultet dužan je pružati odgojnim, obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim, umjetničkim, gospodarskim, državnim i drugim ustanovama i tvrtkama inicijalno osposobljene i kompetentne osobe za učiteljski odgojno-obrazovni te znanstveno-istraživački i umjetnički rad, kao i za odgovarajuće rješavanje svih složenih odgojno-obrazovnih, upravljačkih, organizacijskih, terminoloških, tehničko-tehnoloških, informacijskih, jezičnih i drugih problema u primarnom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Nastavnom osoblju i drugim zaposlenima Fakultet pruža mogućnosti razvijanja njihovih radnih i osobnih potencijala u ostvarivanju programa i djelatnosti Fakulteta te uzajamne suradnje i uvažavanja.

Usmjerenošću na istraživanje odgojno-obrazovnoga procesa cilj je Učiteljskoga fakulteta postizanje i podizanje kvalitete i izvrsnosti u provođenju svih programa obrazovanja i usavršavanja odgojitelja, učitelja i ostalih obrazovatelja i sudionika u redovitom i u cjeloživotnom obrazovanju. Zadaća je Fakulteta razvijanje i razrada odgovarajućega sustava za praćenje kvalitete ukupne djelatnosti Fakulteta, zasnovanoga na kontinuiranom praćenju i vrednovanju nastavnoga procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti te na provođenju istraživanja važnih za studente, nastavno osoblje i za širu društvenu zajednicu kojim bi se održao i unaprijedio položaj Fakulteta kao vodeće ustanove u istraživanju predškolskoga i školskoga obrazovanja. To bi afirmiralo društveni položaj odgojitelja, učitelja i nastavnika kao kompetentnoga i visoko motiviranoga nositelja obrazovanja kao temelja hrvatskoga društva. Učiteljski fakultet svojim programima, istraživanjima, profilom svojega nastavnoga osoblja želi postati međunarodno prepoznatljiv centar izvrsnosti u skladu s potrebama društva 21. stoljeća.

Temeljni su ciljevi strateškoga programa usmjereni na dalje razvijanje izvrsnosti u obrazovanju učitelja primarnoga obrazovanja, odgojitelja predškolske djece te studentima ostalih nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osiguravanje stjecanja profesionalne nastavničke kompetencije za izvođenje nastave onih predmeta koje studiraju u sklopu matičnoga preddiplomskoga ili diplomskoga studija. Učiteljski fakultet i dalje će pridonositi domeni visokoškolskoga obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga i umjetničkoga rada u području društvenih i humanističkih znanosti u sustavu visokoga školstva u Hrvatskoj istraživanjem relevantnih pojava te strategijom povećanja razine kvalitete svih studija, kao i uvođenjem novih međunarodno priznatih programa, projekata i studija.

Monografija UFZG

Brošura za Smotru #2020

Nalsovnica brošure za Smotru

Što možeš studirati kod nas?

Želiš li biti učitelj/ica ili odgojitelj/ica?

Nije bitno voliš li djecu. Bitno je da voliš raditi s djecom!